THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH (Mời nhà cung cấp, thi công sơn trong và ngoài nhà Bungalow-Khu du lịch Hương Phong-Hồ Cốc)

Ngày đăng: 13-12-2019