Về chúng tôi

Công ty TNHH Hương Phong là Công ty TNHH một thành viên chủ sở hữu là Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là trung tâm công nghiệp, dịch vụ du lịch và khai thác dầu khí của khu vực phía Nam và của cả nước với hệ thống thương cảng quốc gia và quốc tế.